دکتر محمد عیسایی

طراح سوالات آزمون های قلمچی
طراح و گزینشگر آزمون های گاج (از سال 95 تا سال 98)
مولف پرسش های چهارگزینه ای زیست دوازدهم فاگو جلد اول و دوم
مولف لقمه تصویری کنکور ( انتشارات مهروماه)
مولف لقمه ترکیبی کنکور ( انتشارت مهروماه)
مولف لقمه یازدهم و دوازدهم ( انتشارات مهر و ماه)
ناظر عمی کتاب های دستگاه های بدن به روش پزشکی و عبارت های کلیدی (مهرو ماه)
مولف کتاب کار و آموزش یازدهم ( مهروماه)